ਸੱਚਾ ਮਿਲਾਪ (ਅਭੇਦਤਾ)

Humbly request you to share with all you know on the planet!

A sikh who does not leave the Guru, the Guru never leaves him. He who truly loves the Satguru, Satguru loves him much more. As the sikh falls at the Holy Feet, he has already been accepted, owned and saved by the Satguru.
ਲਕੜੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਇਲੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਕੋਇਲਾ ਬਣੀ ਲਕੜੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਲਕੜੀ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਲਕੜੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ । ਇਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਖਰੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ (ਬਲਕਿ) ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਂਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਅ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਲਕੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਕੇ ਅੱਗ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਜੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਲੇ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਲੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਲਕੜੀ ਲੈ ਹੋ ਗਈ।